اعضای هیات مدیره پیشین

 

 

اعضای هیات مدیره پیشین

 

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

 

ردیف اعضای هیات مدیره سمت عکس
۱ دکتر عباس ترسلی رئیس شورایعالی انجمن
۲ دکتر ناهید پوررضا دبیر شورایعالی انجمن
۳ دکتر مجتبی شمسی پور رئیس هیئت مدیره
۴ دکتر محمدعلی زلفی گل دبیر انجمن وقائم مقام رئیس
۵ دکتر ولی اله میرخانی خزانه دار انجمن
۶ دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن
۷ دکتر عباس افخمی عضو هیئت مدیره
۸ دکتر ایرج محمد پور بلترک عضو هیئت مدیره
۹ دکتر مجید مقدم عضو هیئت مدیره
۱۰ دکتر یداله یمینی عضو هیئت مدیره
۱۱ دکتر حسین عشقی بازرس انجمن
۱۲ دکتر بهرام همتی نژاد بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن وقائم مقام رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶ دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر عباس افخمی

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر محمدرضا سعیدی

عضو هیئت مدیره

۹ دکتر میر فضل ا... موسوی عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیئت مدیره

۱۱

دکتر مجید مقدم

عضو هیئت مدیره

۱۲

دکتر محمدرضا حسیندخت

بازرس انجمن

۱۳

دکتر عباسعلی رستمی

بازرس انجمن

 

 

از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن وقائم مقام رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶ دکتر محمدرضا ایروانی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر عباس افخمی

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر ناصر ایرانپور

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر مجید مقدم

عضو هیئت مدیره

۱۱

دکتر میر فضل ا... موسوی

بازرس انجمن

۱۲

دکتر یداله یمینی

بازرس انجمن

۱۳ دکتر نعمت اله ارشدی نماینده وزارت آموزش و پرورش

 

از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

 

ردیف

اعضای هیات مدیره

سمت

عکس

۱

دکتر عباس ترسلی

رئیس شورایعالی انجمن

۲

دکتر ناهید پوررضا

دبیر شورایعالی انجمن

۳

دکتر مجتبی شمسی پور

رئیس هیئت مدیره

۴

دکتر محمد علی زلفی گل

دبیر انجمن وقائم مقام رئیس

۵

دکتر ولی اله میر خانی

خزانه دار انجمن

۶ دکتر علی اکبر موسوی موحدی مشاور عالی رئیس انجمن

۷

دکتر هوشنگ پرهام

عضو هیئت مدیره

۸

دکتر مهدی جلالی هروی

عضو هیئت مدیره

۹

دکتر ایرج محمدپور

عضو هیئت مدیره

۱۰

دکتر مجید مقدم

عضو هیئت مدیره

۱۱ دکتر داود نعمت الهی عضو هیئت مدیره
۱۲ دکتر یداله یمینی عضو هیئت مدیره
۱۳

دکتر محمد رحیمی زاده

بازرس انجمن

۱۴

دکتر اسماعیل شمس سولاری

بازرس انجمن

 

این صفحه به زودی تکمیل خواهد شد