۱۹مرداد۱۳۹۴

XXIV Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography 2017

21st to 28th August 2017, Hyderabad, India

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۱۹ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید
۰۳مرداد۱۳۹۴

سی و هشتمین همایش شیمی نیروگاههای ایران

زمان: ۲۸ و ۲۹ مهر ماه ۹۴

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۳ مرداد ۱۳۹۴ بیشتر بخوانید
۰۳خرداد۱۳۹۳

نمایش مستند شگفت انگیز شیمی حیات

نجمه خرمیکنفرانس ها و سمینار ها۳ خرداد ۱۳۹۳ بیشتر بخوانید