آرشیو سمینارهای شیمی آلی انجمن شیمی

هفتمین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه تهران
زمان برگزاری: 21 الی 22 شهریور 1378
دبیر سمینار: ------------

ادامه ...

پنجمین سمینار تخصصی شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان برگزاری: 27 الی 29 مرداد 1375
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر شادپور ملک پور

ادامه ...

اولین سمینار شیمی آلی ایران

محل برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی
زمان برگزاری: 26 الی 28 دی 1369
دبیر سمینار: جناب آقای دکتر جواد عزیزیان

ادامه ...